Deklaracja dostępności
Inwestycje na terenie Gminy realizowane z RPO WP na lata 2014 - 2020

Umowa o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności”

Burmistrz Lipska informuje, że w dniu 24 sierpnia 2017 r. Gmina Lipsk podpisała z Samorządem Województwa Podlaskiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie budynku  byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności”.

 

 

Całkowita wartość projektu to 554.149,78 zł, zaś kwota dofinansowania środkami pochodzącymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 to kwota 471.027,31 zł, tj. 85 % wydatków kwalifikowalnych projektu.

Operacja realizowana jest w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

W ramach projektu powstanie Lipski Ośrodek Lokalnej Aktywności (LOLA), będący centrum edukacyjno-sportowo-kulturalnym integrującym mieszkańców miasta i gminy Lipsk. Na potrzeby ośrodka  zostanie zaadoptowany i wyremontowany budynek dawnej szkoły podstawowej przy ul. Szkolnej 4 w Lipsku. W ośrodku będą funkcjonowały lokalne stowarzyszenia i organizacje, tworząc atrakcyjne miejsce umożliwiające wszechstronny rozwój lokalnej społeczności. Założenia projektu wpisują się w cele działania 8.6 RPO WP w zakresie niwelowania różnic w dostępie do usług społecznych na obszarach objętych Lokalną Strategią Działania LGD Fundusz Biebrzański.

Planowany termin zakończenia projektu to 29.06.2018 r.

Burmistrz Lipska
Lech Łępicki

 

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158