Programy i Projekty

Drukuj

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018

Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipsk na lata 2016-2021